Zásady a poučení o ochraně osobních údajů zákazníků SunBrothers s.r.o.

 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. V průběhu poskytování naších služeb a produktů se proto vždy řídíme právními předpisy, které stanovují postup při zpracování osobních údajů. K těmto předpisům náleží zejména nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

V souladu s GDPR si Vám níže dovolujeme shrnout základní informace o ochraně osobních údajů naší společností a poskytnout přehled práv, které Vám v této souvislosti náleží. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz související s ochranou osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat s využitím níže uvedených kontaktních údajů.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost:

SunBrothers s.r.o.
sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČO: 095 47 143
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337932

 

Jak můžete správce kontaktovat?

Správce lze kontaktovat na kontaktní adrese: Révová 3242/3, 100 00 Praha 10 – Strašnice, nebo elektronické adrese: info@sunbrothers.cz.

 

Jak a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?  

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, bez kterého bychom nebyli schopni uzavřít smlouvu o dílo.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. Přijali jsme veškerá technická a organizační opatření, která zajistí zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy. Nejste předmětem žádného profilování nebo rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

 

 1. Plnění smlouvy o dílo a provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy K tomu, abychom Vám vždy byli schopni splnit povinnosti podle smlouvy o dílo a poskytnout služby s ní spojené, potřebujeme Vás znát, zpracovat Vámi poskytnuté informace a mít možnost Vás kontaktovat.  Jedná se o zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  Za tímto účelem zpracováváme Vaše:
  – identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa pobytu);
  – kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu);
  – údaje o podnikání (název společnosti, sídlo a místo podnikání, IČO, DIČ).

 2. Splnění právní povinnosti, která se na nás coby správce vztahuje
  Pomáháme plnit zákonné povinnosti našim klientům a sami jsme rovněž jejich nositelem. Uvedením níže vyjmenovaných údajů nám pomůžete plnit povinnosti, které ukládají právní předpisy jako například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví anebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jedná se o zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.      

  Za tímto účelem zpracováváme Vaše:
  – identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa pobytu);
  – kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu);
  – údaje o podnikání (název společnosti, sídlo a místo podnikání, IČO, DIČ).

 3. Oprávněný zájem nás coby správce neboli nabízení našich služeb a produktů a určení, výkon a obhajoba našich právních nároků
  Jako správce máme spolu s Vámi oprávněný zájem na tom, aby náš smluvní vztah fungoval ke vzájemné spokojenosti co do uspokojení pohledávek a plnění poskytovaných služeb a produktů.
  Zároveň máme oprávněný zájem na tom, abychom Vám mohli nabízet naše další služby a produkty. Právní předpisy nám dovolují Vaše osobní údaje s tímto záměrem zpracovat a oslovovat Vás bez nutnosti k tomu udělovat zvláštní souhlas. Tímto způsobem Vám proto můžeme zaslat například náš newsletter. Vždy však máte právo zrušit odběr našich nabídek nebo podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely. Podrobnosti k Vašim právům souvisejícím se zpracováním osobních údajů naleznete níže v sekci Jaká máte práva související se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností? Jedná se o zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  Za tímto účelem zpracováváme Vaše:
  – identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa pobytu);
  – kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu);
  – údaje o podnikání (název společnosti, sídlo a místo podnikání, IČO, DIČ).

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje uložíme po dobu potřebnou k plnění povinností dle smlouvy o dílo či k plnění povinností, které nám ukládá zákon, nebo k obhajobě našich zákonných nároků. Vždy však nejpozději čtyři roky po skončení našeho smluvního vztahu.

 

Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů jsou: správce, zpracovatelé osobních údajů ve smluvním vztahu se správcem.

Máme právo pověřit zpracováváním Vašich osobních údajů třetí osobu – zpracovatele, který s námi uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Nepředáváme Vaše osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii.

 

Jaká máte práva související se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností?

Máte právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely nabízení služeb a produktů naší společnosti, a to kdykoliv. Pokud vznesete námitku, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Máte právo na přístup k osobním údajům

Máte právo obdržet od naší společnosti potvrzení, že Vaše osobní údaje jsou či nejsou námi coby správcem osobních údajů zpracovávány.

Za předpokladu, že Vaše osobní údaje zpracováváme, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech jejich zpracování;
 • kategoriích zpracováním dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li osobní údaje získávány přímo do Vás,
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Na základě žádosti Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii jsme oprávněni účtovat přiměřený administrativní poplatek odpovídající našim nákladům.

Máte právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné osobní údaje, máte právo na to, aby je naše společnost bez zbytečného odkladu opravila. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo na to být zapomenut (právo na výmaz)

Máte právo, aby naše společnost coby správce Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu vymazala tyto zpracovávané osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto předpokladů:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;

 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu naší společnosti nebo vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro jiné oprávněné zájmy naší společnosti, ledaže v tomto případě prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi právy, anebo prokážeme skutečnost, že údaje dále potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:  

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás coby správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti.

Máte právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom coby správce omezili zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro jiné oprávněné zájmy naší společnosti než přímý marketing, ledaže v tomto případě prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi právy, anebo prokážeme skutečnost, že údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, a to po dobu dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování takto omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo pro účely určení, výkonu či obhajoby právních nároků, či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Má-li být omezení zpracování zrušeno, budeme Vás o této skutečnosti předem informovat.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů

Je-li to technicky proveditelné, máte právo na to, abychom jinému správci předali Vaše osobní údaje, které automatizovaně zpracováváme z důvodu plnění smlouvy o dílo a provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte právo podat stížnost

Nejste-li spokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti, můžete podat stížnost, a to písemně u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Jak můžete svá práva týkající se zpracování osobních údajů uplatnit?

Svá výše uvedená práva můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním naší společnosti na poštovní adrese Révová 3242/3, 100 00 Praha 10 – Strašnice, nebo emailem na adrese info@sunbrothers.cz.

Vyjádření na Vaší žádost a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce o Vašeho podání. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.